Title

Slideshow

There was an error in this gadget

Sunday, April 24, 2011

LATIHAN BAB 3


BAB 3:PERNIAGAAN DALAM NEGERI
1. 
(a)
Apakah yang dimaksud dengan perniagaan runcit?


[3 markah]

(b)
Jelaskan fungsi peruncit dalam saluran agihan.


[12 markah]

(c)
Mengapakah perniagaan E-dagang menjadi semakin popular pada masa kini.


[10 markah]

 2. 
(a)

Berdasarkan rajah di atas, terangkan fungsi pemborong kepada peruncit.


[12 markah]


(b)
Walaupun pemborong sangat penting kepada peruncit, namun mengapakah sesetengah pihak menyingkir peranan pemborong dalam saluran agihan.


[13 markah]


 3. 
(a)
Terangkan dengan ringkas tentang :



(i)
Nota Serahan



[4 markah]


(ii)
Penyata akaun



[3 markah]


(iii)
Jualan Konsainan



[4 markah]


(b)
Rajah di bawah menunjukkan barangan yang dibeli dengan satu cara kaedah jualan.




(i)
Apakah  jenis kaedah jualan yang sesuai?



[1 markah]


(ii)
Apakah ciri-ciri kaedah tersebut?



[4 markah]


(iii)
Jelaskan kelebihannya kepada pembeli.



[3 markah]


(c)
Apakah faktor-faktor pemilihan kaedah jualan.


[6 markah]


No comments:

Post a Comment